Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 17 maj 2017

Miljöhälsorapporten tas fram var fjärde år och är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och förklarar hur den svenska befolkningen upplever sin hälsa i koppling till exponering för dessa faktorer i omgivningsmiljön.

– Rapporten visar hur en rad olika miljöfaktorer påverkar hälsan och med utgångspunkt från tidigare rapporter kan vi följa utvecklingen över tid, säger Anne-Sophie Merritt, projektledare vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Då miljöförhållanden förändras och nya hälsorisker uppstår, har kapitel tillkommit som berör städer, grönstruktur och klimatförändringens påverkan på hälsan.

Rapporten visar både positiva och negativa trender. Bland annat:

  • Andelen personer som dagligen utsätts för andras tobaksrök minskar.
  • Fler människor skyddar sig mot skadlig UV-strålning.
  • Andelen personer med allergier ökar i befolkningen.
  • En stor andel av befolkningen är exponerade för buller över gällande riktvärde.
  • Ämnen som bryts ned långsamt i miljön och som kan fortsätta att bidra till människors exponering under lång tid är ett fortsatt problem.
  • En femtedel av befolkningen uppger att de har besvär av inomhusmiljön.

Allt statistik från rapporten används som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken, men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa.

Dessvärre visar rapporten att exponering för flera andra miljöfaktorer inte minskar och att det finns ojämlikheter i befolkningen både när det gäller exponering och besvär.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 17 maj 2017